මාකදුර , වගුරුවෙල , කොස්ගස් හංදිය ප්‍රධාන මාර්ගයට මායිම්ව පර්චස් 180 ක අගනා බිම් කොටසක් විකිණීමට ඇත. සම්පූර්ණ ඉඩමම රු. ලක්ෂ 72 යි. වැඩි විස්තර සදහා 0779421435/0766445594 අමතන්න

Rs 7,200,000

Land Features

  • 12 feet road
  • Coconut land

Details

මාකදුර , වගුරුවෙල , කොස්ගස් හංදිය ප්‍රධාන මාර්ගයට මායිම්ව පර්චස් 180 ක අගනා බිම් කොටසක් විකිණීමට ඇත. සම්පූර්ණ ඉඩමම රු. ලක්ෂ 72 යි. වැඩි විස්තර සදහා 0779421435/0766445594 අමතන්න

  • ID: 6519
  • Published: February 27, 2021
  • Last Update: February 27, 2021
  • Views: 300