අක්කර 2ක් ඉක්මනින් විකිණීමට

98CP+5PX, Sri Lanka
Rs 14,000,000

Details

කොළඹ-කුරුණෑගල මාර්ගයේ හොදැල්ලේ සිට කි.මී.3ක් කාපට් මාර්ගයේ සමණලගිරි පන්සල අසල පොල් ,කෙසෙල් ,ගම්මිරිස් ,කොස්,තේක්ක ,මහෝගනී , හල්මිල්ල ,මී,සියඹලා ,අඹ,අලි පේර ,දෙහි,නාරන්…ආදියෙන් යුත් ඉඩම් අක්කර 2 ඉක්මනින් විකිණීමට .
ඉඩමට වාහන ගමන් කළ හැකි මාර්ගය,විදුලිය ඇති අතර කුඩා කාමර 2ක් හා වැසිකිළි සාදා ඇත. ජලය නොසිදිනු ළිඳක් ඇත. ගේට්ටුව සමග මායිම් කම්බි වැටකින් සමන්විතය.
නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු .
කෘෂිකාර්මික,නේවාසික කටයුතු මෙන්ම සංචාරක කරකර්මාන්තය ටද සුදුසුය.
බෝයගනේ අධිවේගී පිවිසුමට කි.මී.12, කුරුණෑගල ,පොල්ගහවෙල ,රඹුක්කන නගර වලට විනාඩි 20කින් ළගා වීමේ හැකියාව .
මිළ ලක්ෂ 140 . සාකච්ඡා කර මිළ තීරණය කළ හැක.

  • ID: 11834
  • Published: March 19, 2023
  • Last Update: March 19, 2023
  • Views: 101