අක්කර දෙකක අගනා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.

Land Features

  • Price negotiable

Details

අක්කර දෙකක් ඇත
ගොඩ අක්කරයයි
කුඹුර අක්කරයයි
වතුර ඇත
ඉක්මනට විකුනනු ලැබේ
සින්නක්කර ඔප්පු

  • ID: 8922
  • Published: January 24, 2022
  • Last Update: January 24, 2022
  • Views: 200