කුරුණෑගල කටුපොත ඉඩමක් විකිණීමට

Rs 170,000

Land Features

  • 12 feet road

Details

සින්නක්කර ඔප්පු කිසිදු ඉදිකිරීම් නොමැති දැනට කැලෑ වැවී ඇති අක්කර 1 යි 1\4ක් ඇති ගලක්ද සහිත යි

  • ID: 4500
  • Published: October 9, 2020
  • Last Update: October 9, 2020
  • Views: 253