දඹුල්ල ප්‍රදේශයේ නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු සහිත අක්කර 01 පර්චස් 120ක ඉඩම විකිණීමට ඇත