දඹුල්ල මාර්ගයට මුහුනලා අගනා හෝටලයක් විකිනීමට

Rs 20,000,000

Hotel Features

  • Calm environment
  • CCTV Security system
  • Ceiling Fans
  • Partly Air conditioned
  • Price negotiable

Details

දඹුල්ල මාර්ගයට මුහුනලා අගනා හෝටලයක් විකිනීමට,
සියලුම බඩුබාහිර ආදිය සමග විකිනෙ කාමර 5ක් සහ වෙඩින් හෝල් 2ක් සහිතයි පර්චස් 80ක ඉඩම.
මාර්ගයට මුහුණලා පිහිටා ඇත.

  • ID: 6508
  • Published: February 26, 2021
  • Last Update: February 26, 2021
  • Views: 280