කොළඹ-දඹුල්ල ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා පිහිටි ව්‍යාපාරික ඉඩමක්

Rs 26,000,000

Land Features

  • Easy access to Schools and Hospitals
  • Electricity and Water Supply
  • Facing a paddy field
  • Land within city limit
  • Price negotiable

Details

කොළඹ-දඹුල්ල ප්‍රදාන මාර්ගයට මුහුනලා, ගලේවෙල සිට දඹුල්ල දෙසට 3km දුරින් පිහිටි අක්කර 1.5 [ගොඩින් අක්කර 1 යි + කුඹුර අක්කර 0.5 යි].
ව්‍යපාරික ස්ථානයක් සඳහ ඉතාමාත් සුදුසු අගනා ඉඩම විකිණිමට!!!
මිල ලක්‍ෂ 260 යි
ගෑනුම් කරුවන් පමනක් අමතන්න …..
තරව්කරුවන් අනවශ්‍යයි !!!!!
විමසීම්
පිරිසිදු සින්නකර ඔප්පුව
ඉඩම අයතිකරු: පසන්
0772976767/0717064325

  • ID: 8129
  • Published: September 28, 2021
  • Last Update: September 28, 2021
  • Views: 311