මාතලේ නාලන්ද A9 මාර්ගය අසල අගනා ඉඩමක් විකිණීමට

Rs 4,000,000

Land Features

  • Calm environment
  • Coconut land
  • Easy access to Schools and Hospitals
  • Electricity and Water Supply
  • Land within city limit
  • Price negotiable

Details

මාතලේ,නාලන්ද රෝහල ඉදිරිපිට A-9 මාර්ගය අසල පර්චස් 50ක තැනිතලා ඉඩමක් විකිණීමට. පොල්,තේක්ක,පුවක්, කොස් වගාවන් සහ ලිං නළ ජලය සහිතය. plan එක සඳහා UDA අනුමැතිය ලබා දී ඇත. මිල ලකෂ 40 මිල ගනන් සාකච්ඡා කර ගත හැක වාහන මාරු සලකා බැලේ
ඇමතීම්=0713718545

  • ID: 5311
  • Published: December 7, 2020
  • Last Update: December 7, 2020
  • Views: 437