රිවස්ටන් වලින් අගනා ඉඩමක්

Rs 8,500,000

Details

රිවස්ටන් පිටවල පතනට ආසන්නව රත්නින්ද ප්‍රදේශයේ මානිගල කදුවැටියටද ආසන්නව අක්කර 2යි පර්චස් 4ක් ඇත. සන්චාරක කර්මාන්ය සදහා සුදුසුය.

  • ID: 8438
  • Published: October 30, 2021
  • Last Update: October 30, 2021
  • Views: 294