සම්පූර්ණ ඉඩම 74perches, ප්‍රධාන පාරට මීටර් 50යි.,ජලය විදුලිය ඇත , නිරවුල් ඔප්පු ,නිවසක්ද ඇත. මිල ගනන් සාකච්ඡා කරගත හැක.

Rs 6,500,000

Land Features

  • 20 feet road
  • Easy access to Schools and Hospitals
  • Electricity and Water Supply
  • Price negotiable

Details

සම්පූර්ණ ඉඩම 74perches, ප්‍රධාන පාරට මීටර් 20-50ක් පමණ දුරින්.,ජලය විදුලිය ඇත , නිරවුල් ඔප්පු ,නිවසක්ද ඇත. මිල ගනන් සාකච්ඡා කරගත හැක.

  • ID: 4655
  • Published: October 14, 2020
  • Last Update: October 14, 2020
  • Views: 392