මාතර – දෙනියාය නගරයට යාබදව වටිනා ඉඩමක්

Deniyaya, Sri Lanka
Rs 2,050,000

Land Features

  • 12 feet road

Details

මෙම ඉඩම දෙනියාය නගරයේ සිට 2KM දුරින් පිහිටා ඇත.
-> නිරවුල් ඔප්පු
-> නල ජලය හා විදුලිය
-> ඉඩමටම ඕනෑම වාහනයකින් ළඟා වීමේ හැකියාව
-> නායයම් හා ගංවතුර උපද්‍රවවලින් තොර වීම.
-> සුන්දර පරිසරයක පිහිටා තිබීම.

කැබලි කර විකුණනු නොලබන අතර, මුළු ඉඩමම මිලදී ගන්නන් පමණක් අමතන්න.

  • ID: 8139
  • Published: October 2, 2021
  • Last Update: October 2, 2021
  • Views: 296