මුදල් හදිස්සියක්ට

Rs 200,000

Land Features

  • Electricity and Water Supply

Details

දික්වැල්ල බඹරැන්ද දුම්රිය ස්තානයේ සිට 150M ක් සහ හුන්නදෙනිය ප්‍රධාන පාරට 200M දුරින් පර්ච් 15ක ඉඩම් කැබැල්ලක් වීකිණීමට ඇත.0786579955

  • ID: 6917
  • Published: March 29, 2021
  • Last Update: March 29, 2021
  • Views: 518