මාතර කඹුරුගමුවේ පර්චස් 10 ඉඩම් කැබැල්ල විකිණීමට ඇත

Rs 5,500,000

Land Features

  • 20 feet road
  • Easy access to Schools and Hospitals
  • Electricity and Water Supply
  • Facing a paddy field
  • Land within city limit
  • Price negotiable

Details

මාතර කඹුරුගමුවේ පර්චස් 10 ඉඩම් කැබැල්ලකි.මුදල් හදිසියකට ඉක්මනින් විකුණනයි.අගනා බිම් කොටසකි.ගාල්ල මාතර ප්‍රධාන මර්ගයට 900mකි.මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැකිය.

  • ID: 12029
  • Published: April 18, 2023
  • Last Update: April 18, 2023
  • Views: 26