මාතර, කෑකනදුර දෙමහල් නිවසක් විකිනීමට

Rs 6,000,000

House Features

 • 10 feet road
 • Calm environment
 • Electricity and Water Supply
 • Partly completed
 • Price negotiable
 • proximity to a Highway Entrance
 • Residential area
 • Tiled floor
 • Unfurnished

Details

මාතර, කෑකනදුර දෙමහල් නිවසක් විකිනීමට ඇත
උඩ මහලේ වෑඩ 75% අවසන්

 • ID: 8018
 • Published: September 14, 2021
 • Last Update: September 14, 2021
 • Views: 363