මාතර ඉන්ඳ්‍රා ට්‍රේඩර්ස් අසල ගොඩකන්ද ප්‍රදේශයේ පර්චස් 15 හමාරක ඉඩම ඉක්මනින් විකිණීමට 👈

WGQ4+V6 Kamburugamuwa, Sri Lanka
Rs 9,000,000

Land Features

  • 12 feet road

Details

sinnakkara oppu
current & light
( නිවසට වටිනාකමක් කියනු නොලැබේ )
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න 0779100084

  • ID: 8885
  • Published: January 9, 2022
  • Last Update: January 9, 2022
  • Views: 198