උක් පැල වගාවක් සහිත වානිජ කෘෂි ඉඩමක් පැවරීමට

Wellawaya, Sri Lanka
Rs 8,000,000 /month

Details

සරුසාර උක් පැල වගාව අක්කර 10 යි ගෙඩි හැදෙන පොල් වගාව.අක්කර 2ි යි කාමර 3ක නිවස සහ කුඹුරු අක්කර 1 යි වගා ළිඳ සමගින් .වැල්ලවායෙන් සම්පුර්ණ අක්කර 22 ක වගා ඉඩම ඉක්මණින් විකිණීමට..

  • ID: 4862
  • Published: October 21, 2020
  • Last Update: October 21, 2020
  • Views: 324