හලාවත – පුත්තලම ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට මීටර් 100 ක් දුරින් රාජකදළුව පල්ලිය අසල පිහිටා ඇති. පර්චස් 15

Rajakadaluwa, Sri Lanka
Rs 1,950,000

Land Features

 • 15 feet road
 • Calm environment
 • Coconut land
 • Easy access to Schools and Hospitals
 • Electricity and Water Supply
 • Price negotiable
 • Residential area
 • Square land

Details

හලාවත – කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට මීටර් 100 ක් දුරින් රාජකදළුව පල්ලිය අසල පිහිටා ඇති. පර්චස් 15

 • ID: 4825
 • Published: October 21, 2020
 • Last Update: October 21, 2020
 • Views: 166