අක්කර 5ක් විකිණිමට ඇත

Rs 6,800,000

Land Features

  • Price negotiable

Details

පුත්තලම කිරියන්කල්ලිය අක්කර 5ක් විකිණිමට ඇත
ඉඩම සම්පුර්ණ තැනිතලා ඉඩමක් වේ
ඉඩමේ පොල් ගස් බුරුත ගස් කජු ගස් ඇත
ඉඩම සින්නක්කර ඔප්පු ඇත
වර්ශයේ ඔනැම කාලයකට කිසිම අඩුවක් තොරව ජලය ලබා ගැනිමට ලිං දෙකක් ඇත
ලක්ශ 68යි
කතා කරන්න

Plans

FB_IMG_15778878449380994.jpg

  • ID: 4953
  • Published: November 4, 2020
  • Last Update: November 4, 2020
  • Views: 345