කිරියන්කල්ලිය අක්කර 5ක් විකිණිමට ඇත

Kiriyankalli, Sri Lanka
Rs 6,500,000

Land Features

  • 8 feet road
  • Boundary wall

Details

පුත්තලම කිරියන්කල්ලිය අක්කර අක්කර 5ක් විකිණිමට ඇත ඉඩමේ පොල් ගස් බුරුත ගස් කජු ගස් ඇත ලිං දෙකක් ඇත සින්නක්කර ඔප්පු ඇත
ලක්ශ 65යි කතා කරන්න

Plans

FB_IMG_15778878403722030.jpg

  • ID: 4337
  • Published: September 12, 2020
  • Last Update: September 12, 2020
  • Views: 448