කෘෂිකාර්මික ඉඩම අක්කර 1 1/2 පුත්තලම

Rs 1,500,000

Land Features

  • Boundary wall

Details

කෘෂිකාර්මික ඉඩම අක්කර 1 1/2 පුත්තලම
✅මිල. 1500000 (ලක්ෂ 15 යි.)
✅පුත්තලම ප්රදේශයේ ඇති ඉඩමකි
✅කෘෂිකාර්මික ඉඩම.
✅විදුලි පහසුව
✅බලපත්ර සහිත නිරවුල්. ඉඩමකි.
✅පොල් වගාවට ඉතාමත් සුදුසු වේ.
✅ගෙවන ගානට වටින ඉඩමක්
ඉක්මනින් විකිණීම සඳහා.
වැඩි විස්තර සඳහා පහත අංක. අමතන්න.
ගන්න අය විතරක් කතා කරන්න
0743344310
0770795100

  • ID: 10601
  • Published: September 21, 2022
  • Last Update: September 21, 2022
  • Views: 91