කෘෂිකාර්මික ඉඩම අක්කර 3 1/2.

Rs 37,000,000

Land Features

  • Boundary wall

Details

✅ පුත්තලම ප්රදේශයේ ඇති ඉඩමකි.
✅ කෘෂිකාර්මික ඉඩම.
✅ අක්කර 3 1/2.
✅ අක්කර 2 ජයභූමි ඔප්පු.
✅ අක්කර 1 1/2 බලපත්ර.
✅ විදුලි පහසුව
✅ වැව ආසන්නයේම පිහිටා ඇත.
✅ පැල පොල් 20k වැව ආසන්නයේ ඉඩම තුළ ඇත.
✅ ජල පහසුව සඳහා ලිඳක් කපා ඇත.
අදාළ මිලට වටිනා ඉඩමක්.නිරවුල් ඔප්පු.
වැඩි විස්තර සඳහා පහත අංක. අමතන්න.
0743344310
0770795100

  • ID: 10592
  • Published: September 21, 2022
  • Last Update: September 21, 2022
  • Views: 89