කෘෂිකාර්මික ඉඩම අක්කර 4 පුත්තලම

Rs 4,200,000

Land Features

  • Boundary wall

Details

කෘෂිකාර්මික ඉඩම අක්කර 4 පුත්තලම
✅පුත්තලම ප්රදේශයේ ඇති ඉඩමකි
✅මිල. 4200000
✅ජල පහසුව සඳහා ලිඳක් කපා බැඳ ඇත.
✅විදුලි පහසුව.
✅බලපත්ර සහිත නිරවුල්. ඉඩමකි.
✅හිස් ඉඩමකි.
✅ඩෝසර් කර ඇත.
✅අදාළ මිලට වටිනා ඉඩමක්.නිරවුල් ඔප්පු.
වැඩි විස්තර සඳහා පහත අංක. අමතන්න.
0743344310
0770795100

  • ID: 10598
  • Published: September 21, 2022
  • Last Update: September 21, 2022
  • Views: 62