කෘෂිකාර්මික ඉඩම අක්කර 5 පුත්තලම

Rs 4,250,000

Land Features

  • Boundary wall

Details

කෘෂිකාර්මික ඉඩම අක්කර 5 පුත්තලම
✅ කෘෂිකාර්මික ඉඩම අක්කර 5 පුත්තලම
✅අක්කරයක්. =ලක්ෂ 8 1/2
✅මිල. 4250000 (ලක්ෂ 42 1/2 යි.)
✅පුත්තලම ප්රදේශයේ ඇති ඉඩමකි
✅කෘෂිකාර්මික ඉඩම.
✅පොල් වගාව සඳහා වළවල් කපා පොල් මට්ටා දමා ඇත.
✅විදුලි පහසුව
✅නිරවුල් බදු ඔප්පු.
✅පොල් වගාවට ඉතාමත් සුදුසු වේ.
ඉක්මනින් විකිණීම සඳහා.
✅ගෙවන ගානට වටින ඉඩමක්
දැන්ම අමතන්න
ගන්න අය විතරක් කතා කරන්න
0743344310
0770795100

  • ID: 10613
  • Published: September 21, 2022
  • Last Update: September 21, 2022
  • Views: 122