පැල පොල් ඉඩම අක්කර 10 පුත්තලම

Rs 7,000,000

Land Features

  • Boundary wall

Details

පැල.පොල් ඉඩම අක්කර 10 පුත්තලම
✅අක්කරයක්. =ලක්ෂ 7
✅සම්පූර්ණ. මිල.7000000( ලක්ෂ 70.)
✅නිරවුල් බදු ඔප්පු.
✅වැවට යාබද ඉතා සිසිල් ඉඩමකි.
✅සැමන් ෆැක්ටරිය අසල.
✅ඉදිකරන ලද කුඩා නිවසක් ඇත.
✅බලපත්ර සහිත නිරවුල්. ඉඩමකි.
✅විදුලි පහසුව
✅ජල පහසුව.
✅කම්බි වැට.
විදෙස් ගතවීම සඳහා.ඉක්මනින් විකිණීමට..
✅ගෙවන ගානට වටින ඉඩමක්
දැන්ම අමතන්න.
ගන්න අය විතරක් කතා කරන්න
0743344310
0770795100

  • ID: 10610
  • Published: September 21, 2022
  • Last Update: September 21, 2022
  • Views: 160