බලංගොඩ නගරය තුල අගනා ඉඩමක් විකිනීමට

319c Ratnapura Road, Balangoda, Sri Lanka
Rs 5,000,000

House Features

 • 8 feet road
 • Calm environment
 • Cement floor
 • Easy access to Schools and Hospitals
 • Electricity and Water Supply
 • Facing a paddy field
 • Residential area

Details

බලංගොඩ නගරය තුල පිහිටා ඇත .
බලංගොඩ බදුල්ල මහා මාර්ගයට මීටර් 100
නල ජලය
විදුලිය

Plans

0001.jpg

 • ID: 6305
 • Published: February 11, 2021
 • Last Update: February 11, 2021
 • Views: 548