උඩවලව ,කොලබගෙආර පාසල ආසන්නයේ ඔප්පු සහිතයි

Unnamed Road, Sri Lanka

Land Features

  • Price negotiable

Details

ජලය සහ විදුලිය පහසුවෙන් ලබාගත හැකියි.ඔප්පු සහිත ඉඩමකි.කොලබගෙආර පාසලට මීටර් 600 කි

  • ID: 6409
  • Published: February 17, 2021
  • Last Update: February 17, 2021
  • Views: 255