පදිංචියට හා ඕනෑම ව්‍යාපාරයකට (වැලි කැනීමට, මැණික් පතල් කර්මාන්තයට) 071 4431160 077 6403530 ♦️රත්නපුර පානදුර ප්‍රධාන මාර්ගයට 1Km ♦️කලු ගඟට මායිම්ව, ගංවතුරට යට නොවන සුන්දර පරිසරයක පිහිටා ඇත. ♦️වැලි කැනීමට හා මැණික් ගැරීම සදහා බලපත්‍ර ඉල්ලුම් කර ඇත. (ගැනුම් කරුගේ නමට වුවද ලබා දිය හැක) ♦️කාපට් පාර, ජලය, විදුලිය හා සියලුම පහසුකම්. ♦️පාසලට දුර 100m. ♦️නිදන කාමර 4. විසිත්ත කාමර 2. කෑම කාමරය හා මුලුතැන්ගෙය. ♦️පදිංචියට හා ඕනෑම ව්‍යාපාරයකට සුදුසුය. ♦️නිවස ඉදිරිපිට කඩ කාමරයක් ඇත. ♦️සින්නක්කර ඔප්පු, නිරවුල් පත්තිරු, නිරවුල් මායිම් තාප්ප හා වැටවල් මගින් වෙන්කර ඇත.

Unnamed Road, Sri Lanka
Rs 8,700,000

Details

පදිංචියට හා ඕනෑම ව්‍යාපාරයකට (වැලි කැනීමට, මැණික් පතල් කර්මාන්තයට)
071 4431160
077 6403530

♦️රත්නපුර පානදුර ප්‍රධාන මාර්ගයට 1Km
♦️කලු ගඟට මායිම්ව, ගංවතුරට යට නොවන සුන්දර පරිසරයක පිහිටා ඇත.
♦️වැලි කැනීමට හා මැණික් ගැරීම සදහා බලපත්‍ර ඉල්ලුම් කර ඇත.
(ගැනුම් කරුගේ නමට වුවද ලබා දිය හැක)
♦️කාපට් පාර, ජලය, විදුලිය හා සියලුම පහසුකම්.
♦️පාසලට දුර 100m.
♦️නිදන කාමර 4. විසිත්ත කාමර 2. කෑම කාමරය හා මුලුතැන්ගෙය.
♦️පදිංචියට හා ඕනෑම ව්‍යාපාරයකට සුදුසුය.
♦️නිවස ඉදිරිපිට කඩ කාමරයක් ඇත.
♦️සින්නක්කර ඔප්පු, නිරවුල් පත්තිරු, නිරවුල් මායිම් තාප්ප හා වැටවල් මගින් වෙන්කර ඇත.

  • ID: 6490
  • Published: February 24, 2021
  • Last Update: February 24, 2021
  • Views: 528